REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO “Przyjaciele Szkoły Muzycznej w Świdnicy”

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę: Przyjaciele Szkoły Muzycznej w Świdnicy w dalszych postanowieniach Regulaminu zwane Stowarzyszeniem.

§ 2

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla wspierania działalności statutowej Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Ludomira Różyckiego w Świdnicy.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest Świdnica. Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2015, poz. 1393 z późn. zm.) oraz niniejszego Regulaminu.

§ 5

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach, na warunkach określonych w ich statutach, jeśli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczypospolita Polska jest stroną (zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

§ 6

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 7

Celami Stowarzyszenia są:

 1. wspieranie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Ludomira Różyckiego w Świdnicy przy organizowaniu imprez kulturalnych, zajęć dla uczniów, pozyskiwaniu środków na zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć dydaktycznych;
 2. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 3. działalność wspomagająca naukę, szkolnictwo, edukację, oświatę i wychowanie;
 4. działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

§ 8

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

 1. pozyskiwanie funduszy na cele statutowe i inne działania zmierzające do realizacji celów określonych w Regulaminie;
 2. prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej;
 3. organizowanie wykładów, warsztatów, wystaw, zebrań dyskusyjnych, odczytów, konferencji, seminariów, pokazów, koncertów oraz innych imprez;
 4. organizowanie wycieczek i wypoczynku;
 5. organizowanie imprez kulturalnych;
 6. współpracę z organizacjami i instytucjami, których cele są zbieżne z celem Stowarzyszenia lub chcą wspierać realizację celów statutowych Stowarzyszenia;
 7. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji i instytucji;
 8. publiczne zabieranie głosu w sprawach objętych celami Stowarzyszenia;
 9. inne działania realizujące cele statutowe.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim.

§ 10

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
  1. złoży deklarację członkowską na piśmie, na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia;
  2. przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
 2. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;
  2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
  3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
  4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 3. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;
  2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
  3. regularnego opłacania składek.

§ 11

 1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu;
  2. wykluczenia przez Zarząd:
   1. z powodu łamania Regulaminu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
   2. z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
   3. z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,
   4. na pisemny wniosek 3 (trzech) członków Stowarzyszenia;
  3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
  4. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 2. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 12

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków;
  2. Zarząd.
 2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
 3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 13

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni.
 3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
  1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane raz na rok przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad podawany jest do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania na stronie internetowej Stowarzyszenia, a członków Stowarzyszenia zawiadamia e-mailem i telefonicznie (połączenie głosowe lub sms).
  2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Prezesa Zarządu, Zarząd z jego inicjatywy lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad podaje inicjator nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania na stronie internetowej Stowarzyszenia, a członków Stowarzyszenia zawiadamia e-mailem i telefonicznie (połączenie głosowe lub sms).
 4. Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowania są jawne.
 5. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:
  1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
  2. uchwalania zmian Regulaminu;
  3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia;
  4. udzielanie Zarządowi absolutorium;
  5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu;
  6. uchwalanie budżetu;
  7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;
  8. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;
  9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze;
  10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
  11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
  12. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 14

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków.
 2. Zarząd składa się z 3 (trzech) osób, w tym prezesa oraz jednego wiceprezesa i skarbnika wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
 4. Do kompetencji Zarządu należą:
  1. realizacja celów Stowarzyszenia;
  2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
  3. sporządzanie planów pracy i budżetu;
  4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
  5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;
  6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
  7. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia w poczet zwyczajnych lub wspierających członków Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał o wykluczeniu wymienionych członków ze Stowarzyszenia.

§ 15

W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie Zarządu:

 1. w tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu;
 2. w wypadku konieczności powołania większej części władz Stowarzyszenia decyzję o jego uzupełnieniu podejmuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 16

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
  1. ze składek członkowskich;
  2. darowizn, spadków, zapisów;
  3. dotacji, subwencji i ofiarności publicznej;
  4. oprocentowania rachunków bankowych i lokat;
  5. innych źródeł dopuszczonych przez przepisy prawa.
 2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane na koncie Stowarzyszenia oraz u skarbnika i na lokatach bankowych.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd po zasięgnięciu opinii Walnego Zebrania Członków.
 5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy trzech członków Zarządu działających łącznie.
 6. Zabrania się:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do II stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
  2. przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
  3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia;
  4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Niniejszy Regulamin został uchwalony podczas Walnego Zebrania Członków 24 stycznia 2017 r.